Nasze usługi:

Geodezja to fundament każdego projektu.

Geodezja stanowi podstawę dobrze wykonanych inwestycji.
Będziemy z Wami od rozpoczęcia prac projektowych aż do sporządzenia dokumentacji powykonawczej nowopowstałych obiektów. Gwarantujemy najwyższą precyzję w świadczeniu naszych usług.

Geodezyjna obsługa inwestycji:

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy:

Każda inwestycja budowlana rozpoczyna się od wydania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta decyzji o warunkach zabudowy. Przygotujemy dla inwestora wniosek o jej wydanie wraz z wymaganymi załącznikami w postaci projektów zagospodarowania terenu i zapewnień o przyłączeniu niezbędnej infrastruktury technicznej.

Mapy do celów projektowych:

Mapa do celów projektowych jest dokumentem wykonywanym przez geodetę na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000.
Jest niezbędnym materiałem dla architekta przy sporządzaniu projektu budynku lub przyłączy. Opracowanie mapy do celów projektowych konieczne jest w przypadku każdej inwestycji wymagającej decyzji o pozwolenie na budowę.

Wytyczenie budynków i sieci uzbrojenia terenu:

Geodezyjne tyczenie obiektów budowlanych w terenie służy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia wyznaczanych obiektów względem obiektów istniejących i projektowych oraz względem granic nieruchomości.
Wyznaczenie obiektu w terenie następuje przed rozpoczęciem prac budowlanych. Zapewnienie geodezyjnego wyznaczenia obiektów w terenie należy do obowiązków kierownika budowy. Geodeta stwierdza wykonanie powyższych prac wpisem w dzienniku budowy. Do wykonania czynności wyznaczenia obiektu w terenie geodeta potrzebuje projektu budowlanego z planem zagospodarowania działki oraz danych dotyczących granic działki udostępnionych przez Starostwo Powiatowe. Na ich podstawie otrzymuje dane liczbowe potrzebne do wyniesienia projektu w teren.

Inwentaryzacja powykonawcza:

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza jest to szereg czynności technicznych w geodezji, niezbędnych do stworzenia dokumentów określających usytuowanie poziome i pionowe obiektów budowlanych.
Do tych czynności zalicza się między innymi pomiary terenowe, prace kameralne w postaci obliczeń dokonywanych na podstawie tych pomiarów oraz prace kartograficzne, których efektem jest naniesienie inwentaryzowanych obiektów na mapę. Inwentaryzacja jest jednym z ostatnich elementów obsługi geodezyjnej inwestycji i jest wykonywana już po jej zakończeniu. To element niezbędny do zgłoszenia inwestycji w celu dokonania jej odbioru budowlanego i dopuszczenia do użytkowania.

Wznowienia znaków granicznych


Wyznaczenie znaków granicznych


Ustalanie przebiegu granic

Wznowienie znaków granicznych:

Odtworzenie położenia ustalonych uprzednio znaków granicznych, które zostały uszkodzone, zniszczone lub przesunięte.
Podczas czynności wznowienia znaków granicznych sporządzany jest protokół wznowienia znaków granicznych.
O czynnościach zawiadamiani są właściciele wszystkich działek których dotyczą wznawiane znaki graniczne.

Wyznaczenie punktów granicznych:

Odtworzenie położenia ustalonych uprzednio punktów granicznych, które nie były oznaczone na gruncie w postaci znaków granicznych.
Punkty graniczne można wyznaczyć w sposób tymczasowy lub zastabilizować trwale znakami granicznymi.
O czynnościach zawiadamiani są właściciele wszystkich działek których dotyczą wyznaczane punkty graniczne.

Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:

Odtworzenie granic nieruchomości w sytuacji, kiedy brak jest źródłowych dokumentów geodezyjnych które dotyczą przedmiotowego odcinka granicy lub gdy zawarte w dokumentacji dane są niewiarygodne.

Podziały nieruchomości:

Procedura geodezyjnego podziału działki gruntu polega na fizycznym podzieleniu działki ewidencyjnej na części, w wyniku ustalenia granic podziału oraz sporządzenia wymaganej odrębnymi przepisami dokumentacji technicznej.

Procedura obejmuje:

– wstępny projekt podziału (wymagana opinia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta),
– ocenę zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub z warunkami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego),
– protokół z czynności przyjęcia granic,
– projekt podziału z projektowanymi granicami wydzielanych części działki sporządzony przez geodetę,
– ostateczną decyzję o podziale nieruchomości (wydaną przez wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta),
– wyniesienie i okazanie granic stronom postępowania podziałowego
w terenie przez geodetę,
– klauzulę potwierdzającą przyjęcie dokumentacji podziałowej do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (PODGiK).

Mapy do celów prawnych

-mapy niezbędne do założenia księgi wieczystej,

-mapy do dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków,

-mapy do ustanowienia służebności gruntowych,

-mapy do wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej,

-mapy do zasiedzenia nieruchomości.

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów:

Gleboznawczą klasyfikacją gruntów nazywa się podział gleb na tzw. klasy bonitacyjne. Ustala się je na podstawie cech genetycznych wybranych gleb, ze względu na ich jakość produkcyjną.
Tego rodzaju klasyfikację, należącą do jednych z zadań starosty (lub prezydenta miasta), przeprowadza się wyłącznie na gruntach rolnych oraz leśnych. Zawsze przeprowadzana jest ona w sposób jednolity dla całego kraju, według norm ustalonych w urzędowej tabeli klas gruntów, a także na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Wszelkich czynności klasyfikacyjnych, zarówno w terenie, jak i w projekcie ustalania klasyfikacji, dokonuje klasyfikator, wskazany przez wnioskodawcę oraz upoważniony przez starostę bądź prezydent miasta na prawach powiatu. Przeklasyfikowanie danego gruntu i zmiana klasy gruntu są możliwe na podstawie operatu z przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, sporządzonego na koszt wnioskodawcy, a następnie przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego oraz kartograficznego.

Sprawdzenie nieruchomości przed zakupem:

Procedura obejmuje:

-analiza stanu prawnego (badanie księgi wieczystej, sprawdzenie hipoteki i ograniczonych praw rzeczowych nałożonych na nieruchomość, porównanie danych KW z danymi w ewidencji gruntów)

-uregulowanie ewentualnych rozbieżności w stanie prawnym (m. in. doprowadzenie do zgodności powierzchni nieruchomości)

-pomoc w wycenie nieruchomości

-uregulowanie stanu granic działki (ustalenie granicy/wytyczenie w terenie, obliczenie rzeczywistej powierzchni działki, porównanie powierzchni działki w terenie ze stanem w ewidencji gruntów).

Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży:

Procedura obejmuje:

-analiza stanu prawnego

-uregulowanie ewentualnych rozbieżności w stanie prawnym

-pomoc w określeniu rynkowej ceny nieruchomości

-uregulowanie stanu granic działki (ustalenie granicy/wytyczenie w terenie, obliczenie rzeczywistej powierzchni działki, porównanie powierzchni działki w terenie ze stanem w ewidencji gruntów)

-wykonanie dokumentacji fotograficznej nieruchomości (z ziemi oraz z powietrza przy użyciu drona)

-opcjonalnie wykonanie krótkiego filmu z powietrza prezentującego oferowaną nieruchomość

-wykonanie mapy z zaznaczonymi granicami oferowanej działki na podkładzie zdjęcia lotniczego.